Informacja Starosty Olkuskiego w sprawie wygaszenia decyzji o rejestracji pojazdów

Starosta Olkuski informuje mieszkańców Powiatu, że zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023 r. poz.1394)  decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r. Przepisu nie stosuje się do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Informację o pojazdach, które kwalifikują się do wygaszenia decyzji o ich rejestracji można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olkuszu, Aleja Tysiąclecia 1a oraz w Zamiejscowym Referacie Rejestracji Pojazdów w Wolbromiu, ul. Łukasińskiego 6.

 


Drukuj