Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Programu Współpracy Powiatu Olkuskiego z NGO'sami na 2024

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 3 Regulaminu Konsultacji stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVII/378/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Starosta Olkuski ogłasza, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok", stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 27.09.2023 r. do 18.10.2023 r.
§ 3. Konsultacje będą polegać na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści Programu.
§ 4. Formularz zgłoszenia opinii/uwag stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
§ 5. Wykonanie ogłoszenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu.
§ 6. Ogłoszenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 Projekt „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Formularz zgłoszenia opinii/uwag

 


Drukuj