LII SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 20 marca 2024 r. o godzinie 15:00 odbędzie się LII sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Zachęcamy do obserwowania transmisji internetowej z obrad.

Porządek obrad LII sesji Rady Powiatu w Olkuszu 20 marca 2024 r. (środa) o godz. 15.00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI sesji.
 4. Projekt uchwały w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Olkuskiego na lata 2024-2027 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2028-2031” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko.
 5. Projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie Trzyciąż ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 1154K na odcinku od granicy z powiatem krakowskim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1090K oraz odcinkiem drogi powiatowej nr 1090K do skrzyżowania z ul. Południową i ul. Wesołą w Trzyciążu w zakresie pełnienia funkcji inwestora.
 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Trzyciąż.
 7. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2024 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 9. Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Olkuskiego działki nr 940/1 położonej w Braciejówce gmina Olkusz, zajętej pod drogę powiatową nr 1090K.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2023 roku.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu za 2023r.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/393/2023 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 7 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Olkuszu przy ul. Legionów Polskich 3.
 14. Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań powiatu w 2024 roku.
 15. Projekt uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2024-2026.”
 17. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych funkcjonujących na terenie Powiatu Olkuskiego w mieszkania treningowe.
 18. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą.
 19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności i wyników kontroli zleconych przez Radę Powiatu w Olkuszu w 2023 roku.
 20. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
 21. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w Olkuszu za 2023 rok.
 22. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Olkuszu na 2024r.
 23. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Olkuskiego.
 24. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wnioski i oświadczenia radnych.
 27. Sprawy bieżące.
 28. Zakończenie LII sesji.

   


  Drukuj