Nabór do komisji konkursowej oceniającej oferty prowadzenia NPP w 2022 r.

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) powołanej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego).

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057 z późn. zm) oraz w związku z Uchwałą nr 514/45/VI/2021 z dnia 20.10.2021 r. Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego).

KRYTERIA OGÓLNE:

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. należą do osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;
  2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
  3. korzystają w pełni z praw publicznych.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1.

Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć pocztą tradycyjną, mailem lub osobiście do Biura Zarządu Powiatu w Olkuszu, ul. A. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz – pokój nr 205, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2021r.

Starosta Olkuski zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyłonienia kandydatów spośród organizacji pozarządowych z uwzględnieniem zasady reprezentatywności, aktywnej współpracy z Powiatem Olkuskim oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania komisji konkursowej.


UCHWAŁA NR 514/45/VI/2021 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 20 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego).Drukuj