Grafika informacyjna ze zdjęciem szczepiącej się osoby

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów "Szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce" jako zadania ze zdrowia publicznego.

Zarząd Powiatu ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów  "Szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce" jako zadania ze zdrowia publicznego.

I.  Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/realizatorów, który wykona szczepienia   dziewcząt, u których rozpoczęto szczepienie w ramach realizacji zadania w 2022 roku,tj. które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki i wymagają zakończenia cyklu szczepień w 2023 r.  z wyłączeniem dziewcząt przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,   produktami leczniczymi zarejestrowanymi w Polsce (szczepionką 9-walentną) z uwzględnieniem bieżącej rekomendacji wydawanej przez Głównego Inspektora Sanitarnego i inne organy administracji publicznej w związku ze stanem niebezpieczeństwa spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Polski jak również inne ewentualne zagrożenia epidemiczne.

Dopuszcza się możliwość począwszy do 1 września 2023 r. przeznaczenia wolnych dawek szczepionki i wykonania szczepień dla  dziewcząt (według kolejności zgłoszeń) urodzonych w latach 2005-2009 (np. szczepienie podstawowe lub zakończenie rozpoczętego cyklu szczepień) innych niż przebywające w placówkach sprawujących całodobową opiekę nad dziećmi  pozbawionymi opieki rodzicielskiej w Małopolsce.

Łączny koszt realizacji programu nie przekroczy kwoty 360 000,00 zł.

Zamawiający: Zarząd Powiatu w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz.

II.  W konkursie mogą wziąć udział

Świadczeniodawcy określeni w art. 5 pkt 41 litera a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561z późn. zm.).

III.  Zakres realizacji zadania

Zakres świadczeń w ramach zadania obejmuje:

1. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej, m.in. imienne zaproszenia do rodziców/opiekunów dziewcząt z rocznika 2009 (dokończenie cyklu szczepień rozpoczętego w 2022 r.)  oraz  rodziców/ opiekunów dziewcząt 2005-2009 (szczepienie podstawowe lub zakończenie cyklu szczepień)

2. Zakup szczepionek

3. Sporządzenie sprawozdań z realizacji zadania.

IV.     Termin realizacji zadania

Realizacja zadania planowana jest od miesiąca lipca do 30 listopada 2023 r.

V.     Wymagania stawiane realizatorowi zadania

1. Szczepienie ma być wykonane w placówce podstawowej opieki zdrowotnej, w której dziecko jest zadeklarowane do lekarza rodzinnego i jest zameldowane w jednej z gmin współfinansujących zadanie, tj. Bolesław, Bukowno, Olkusz, Wolbrom, Klucze, Trzyciąż.

2. Cena za wykonanie jednostkowego świadczenia (jednej dawki) wraz z usługą wykonania szczepienia nie przekroczy kwoty 500 zł brutto.

3. Realizator zapewni dostęp do świadczeń co najmniej 2 razy w tygodniu w tym jeden raz w godzinach popołudniowych.

4. Realizator wykona szczepienia z uwzględnieniem bieżących rekomendacji wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i inne organy administracji publicznej w związku ze stanem niebezpieczeństwa spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Polski oraz zapewnieniem środków ochronnych wymaganych dla utrzymania bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

5. Realizator będzie pełnił nadzór nad wykonywaniem świadczeń, które mają być udzielone z zachowaniem najwyższej staranności.

VI.      Sprawozdanie

Realizator sporządzi sprawozdania:

1. Okresowe - do dnia 5 każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po faktycznym rozpoczęciu działań (liczba zaszczepionych dzieci z podziałem na gminy, liczba wykorzystanych dawek, nazwa szczepionki),

2. Końcowe - liczbę wykonanych szczepień przeciwko zakażeniom HPV,liczbę wykorzystanych dawek z określeniem nazwy użytej szczepionki, wykazem dziewcząt z rocznika 2005- 2009 oraz doszczepionych dziewcząt, u których rozpoczęto szczepienie w ramach realizacji zadania w 2022 roku, wymagających zakończenia cyklu szczepień w 2023,  z poszczególnych gmin, tj. Bolesławia, Bukowna, Klucz, Olkusza, Wolbromia i Trzyciąża.

VII.     Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę konkursową na wybór realizatora/realizatorów „Szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce" jako zadania ze zdrowia publicznego, należy sporządzić na formularzu oferty, wg. wzoru określonego w Załączniku do niniejszego ogłoszenia, wraz z ofertą oferent składa wszystkie wymagane załączniki.

2. Formularz oferty można pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu (www.sp.olkusz.pl) lub otrzymać w Wydziale Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, pokój nr 204, w godzinach pracy Urzędu.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, wypełniona czytelnie, komputerowo lub nieścieralnym atramentem.

4. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez przedstawiciela/li oferenta upoważnionego/nych do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

5. Do oferty należy dołączyć:

a) krótki opis realizacji zadania wraz z harmonogramem zaplanowanych działań,

b) odpis z właściwego Rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących. Jeżeli działania organów uprawnionych do reprezentacji wymagają odrębnych upoważnień - stosowne upoważnienia udzielone tym organom,

c) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,

d) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

e) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,

f) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą oraz zadanie to nie będzie finansowane z innych źródeł.

6. Wszelkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia oferenta muszą być podpisane przez osobę/-y podpisującą/-ce ofertę.

7. W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu jako załącznika, powyższa kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub przez osobę podpisującą ofertę, z użyciem stosownej formuły potwierdzającej zgodność dokumentu z oryginałem.

8. W przypadku złożenia dokumentu w formie wydruku komputerowego musi być on podpisany jako oryginał i opatrzony datą.

9. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany muszą one być parafowane przez osobę/-y podpisującą/-ce ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego.

10. Wszystkie pola formularza oferty muszą być czytelnie wypełnione.

11. Jeżeli osoby składające podpis na ofercie lub załączonych do oferty dokumentach nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji.

12. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, kopertę należy opatrzyć następującą adnotacją:

- adresat: Zarząd Powiatu w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, "Oferta na wykonanie szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce".

- nazwa i adres oferenta.

VIII.      Informacje dotyczące finansowania świadczeń w ramach realizacji zadania, tj. wykonanie " Szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce" jako zadania ze zdrowia publicznego.

1. Oferent przedstawia w ofercie cenę jednostkową brutto 1 dawki szczepienia. Cena wskazana w ofercie nie podlega zmianom w trakcie realizacji zadania, chyba że zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie ustalania warunków konkursu.

2. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną cyframi i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie.

IX.      Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w Biurze Zarządu Powiatu pokój 205, I piętro od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 lub przesłać na adres: Zarząd Powiatu w Olkuszu ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz.

2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 20.07.2023r. o godz.15.00

3. W przypadku przesłania ofert pocztą o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Wszystkie oferty złożone po terminie podanym w ust. 2 nie będą objęte niniejszym konkursem ofert i pozostają bez rozpatrzenia.

4. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

X.     Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Olkuszu. Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olkuszu Nr 313/27/2023 z dnia 28.06.2023 r.

2. Do konkursu zostają zakwalifikowane oferty spełniające wymogi formalne. Oferta spełnia wymogi formalne jeżeli jest kompletna i prawidłowo sporządzona - z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. Oferta jest kompletna jeżeli wypełnione zostały wszystkie pola formularza oferty oraz do oferty załączone zostały wszystkie wymagane załączniki. Załączniki stanowią integralną część oferty. Oferty niekompletne i/lub wypełnione nieprawidłowo zostaną odrzucone z przyczyn formalnych - z zastrzeżeniem możliwości uzupełnienia oferty i/lub złożenia wyjaśnień do oferty, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Komisji Konkursowej.

3. Oferty niezgodne z przedmiotem konkursu lub złożone na formularzu niezgodnym ze wzorem określonym w Załączniku do niniejszego Ogłoszenia lub złożone przez podmioty nieuprawnione, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

4. Komisja po dokonaniu oceny formalnej bierze pod uwagę najniższą cenę.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż 1 oferty na realizatora zadania.

6. Komisja Konkursowa przygotowuje propozycję wyboru ofert i przedkłada Zarządowi Powiatu.

7. Zarząd Powiatu w Olkuszu dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert, od którego przysługuje skarga do WSA w Krakowie.

8. Zarząd Powiatu w Olkuszu zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i w BIP Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

XI.  Postanowienia końcowe:

1. Szczepienia dziewcząt przeciwko zakażeniom brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce jako zadanie ze zdrowia publicznego będą realizowane do dnia 30 listopada 2023 r.

2. W trakcie realizacji zadania Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zadania w sytuacji, gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia realizacji zadania, tj. „Szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce" jako zadania ze zdrowia publicznego ze względu na stan niebezpieczeństwa spowodowany przez wirusa COVID-19 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem powodujący, że realizacja zadania będzie niemożliwa bądź nadmiernie utrudniona lub może powodować dla wielu osób zagrożenie ich życia i zdrowia lub stanowić inne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia realizacji zadania, tj. "Szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce" jako zadania ze zdrowia publicznego w sytuacji, gdy szczepienia przeciwko zakażeniom HPV dla grup adresatów ww. zadania zostaną włączone do szczepień obowiązkowych finansowanych ze środków ministra właściwego ds. zdrowia.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych.


Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Logo_Małopolska.jpeg


 Oferta Konkursowa


Drukuj