Wybór realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego na rok 2024 .”

OTWARTY KONKURS OFERT na wybór realizatora/realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego na rok 2024”.

I.  Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego na rok 2024 .”

Przyjmuje się, że program będzie realizowany w 2024 roku, przy czym kwalifikacja będzie prowadzona nie później niż do dnia rozpoczęcia realizacji programu rządowego.

Program składa się z dwóch modułów:

Moduł I- diagnostyka

Każda para zakwalifikowana do I części niniejszego Programu ma prawo do bezpłatnego skorzystania z:

1) badania poziomu hormonu antymullerowskiego (AMH) kobiety;

2) pakietu badań hormonalnych dla kobiety: hormonu folikulotropowego – FSH, hormonu luteinizującego – LH, estradiolu, tyreotropiny – TSH, testosteronu i prolaktyny;

3) rozszerzonego badania nasienia;

4) trzech konsultacji w kierunku diagnostyki niepłodności (w tym z konsultacji wstępnej pary), składających się co najmniej z wywiadu lekarskiego, badania ginekologicznego, badania USG żeńskich narządów rodnych, analizy wyników badania nasienia oraz badań hormonalnych oraz ustalenia planu dalszej diagnostyki lub leczenia;

5) jednej konsultacji andrologicznej dla pacjentów, u których badanie nasienia wykazało nieprawidłowości;

6) jednej konsultacji endokrynologicznej dla pacjentów, u których badania       hormonalne wykazały nieprawidłowości;

7) jednej konsultacji dietetycznej dla pary, składającej się co najmniej z analizy składu ciała obojga partnerów, obliczenia BMI obojga partnerów, omówienia nawyków żywieniowych pary oraz edukacji na temat diety i aktywności fizycznej wspierającej płodność.

Koszty ewentualnych, kolejnych badań, konsultacji oraz zabiegów diagnostycznych nie objętych finansowaniem w ramach niniejszego Programu pozostają kosztami własnymi pary, z wyłączeniem dofinansowania jednej, zindywidualizowanej procedury zapłodnienia pozaustrojowego, dla par zakwalifikowanych do drugiej części Programu.

Moduł II - metoda zapłodnienia pozaustrojowego

Każda para zakwalifikowana do II części niniejszego Programu - dofinansowania do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego - ma prawo do skorzystania z dofinansowania do jednej, zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji. Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest zakwalifikowanie pary do II części Programu przez Realizatora oraz przeprowadzenie co najmniej wymienionych poniżej interwencji (w zależności od sytuacji klinicznej pary):

1. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

a) kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym wymaganych ustawowo badań;

b) stymulację mnogiego jajeczkowania wraz z nadzorowaniem jej przebiegu;

c) dobór dawcy nasienia, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności (w przypadku dawstwa innego niż partnerskie);

d) punkcja pęcherzyków jajnikowych;

e) znieczulenie ogólne podczas punkcji pęcherzyków jajnikowych;

f) zapłodnienie pozaustrojowe oraz nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;

g) transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;

h) kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane do jamy macicy, w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

2. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

a) kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym wymaganych ustawowo badań;

b) dobór dawczyni komórek rozrodczych, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności;

c) przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;

d) pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;

e) transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;

f) kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane do jamy macicy w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

3. Procedura adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

a) kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym wymaganych ustawowo badań;

b) dobór dawców zarodka, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności;

c) przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;

d) przygotowanie zarodków i transfer zarodków do jamy macicy.

Każda para zakwalifikowana do II części niniejszego Programu otrzyma możliwość skorzystania z bezpłatnej wizyty u psychologa posiadającego praktykę w dziedzinie psychologii leczenia niepłodności na terenie prowadzonej przez Realizatora działalności. Koszt wizyty zostanie pokryty przez Realizatora Programu, z którego usług korzysta dana Para.

II.         Informacje ogólne o programie

1. Program polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego na rok 2024 stanowi Załącznik Nr 4 do uchwały.

2. Program skierowany jest wyłącznie do osób (par) zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego.

3. Programem planuje się objąć 50 par, w tym 12 par objętych leczeniem z wykorzystaniem metody zapłodnienia pozaustrojowego.

4. W przypadku, gdy ten sam realizator chce realizować Program w różnych centrach leczenia niepłodności/ośrodkach medycznie wspomaganej prokreacji, składa ofertę na każde/każdy centrum/ośrodek oddzielnie, z zastrzeżeniem, że oferent na dane/dany centrum/ośrodek może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

5. Od realizatora Programu wymaga się m.in.:

1) stosowania standardów i rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii

2) raportowania wyników leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego i stosowania metod wspomaganego rozrodu do European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE) w ramach programu EIM – European IVF Monitoring;

3) udokumentowania współpracy z psychologiem, posiadającym praktykę w pracy z pacjentami niepłodnymi, na terenie prowadzonej przez realizatora działalności oraz umożliwienia uczestnikom programu bezpłatnej konsultacji psychologicznej

4) respektowania wytycznych zawartych w rekomendacjach pacjenckich w leczeniu niepłodności Stowarzyszenia na rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian".

5) Stosować wytyczne zawarte w Algorytmach Diagnostyczno -Leczniczych w Niepłodności
przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Sekcję
Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, posiadać decyzję Ministra Zdrowia na wykonywanie czynności ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o leczeniu niepłodności(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 442);

4) Posiadać decyzję Ministra Zdrowia o wykonywaniu czynności banku komórek rozrodczych
i zarodków, o których mowa w art. 45 ustawy o leczeniu niepłodności (t.j. Dz.U. z 2020.r.poz.442);

5) Dysponować odpowiednią, doświadczoną kadrą oraz aparaturą i posiadać odpowiednie warunki do prowadzenia leczenia,

6. Oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

7. W ofercie oferent przedstawia m.in. maksymalnie szczegółowy i kompletny cennik poszczególnych badań, świadczeń zdrowotnych i usług. Ceny te nie mogą być wyższe niż obowiązujące, na dzień składania oferty, w centrum/ośrodku, w którym oferent zamierza realizować Program. W trakcie realizacji Programu ceny te nie mogą ulec zwiększeniu i uznaje się je za ceny maksymalne.

8. Para, która chce wziąć udział w Programie, samodzielnie wybiera realizatora Programu spośród realizatorów, z którymi Powiat zawarł umowy na realizację Programu i składa do realizatora stosowny wniosek.

9. Koszty ewentualnej kriokonserwacji komórek jajowych, oocytów i/lub zarodków oraz ich przechowywanie nie są kosztami finansowymi przez Powiat i koszty te pokrywają pary.

10. Realizator i para ustalą przebieg procedury w ramach Programu w taki sposób, aby w przypadku nierozpoczęcia programu rządowego została ona zakończona najpóźniej do dnia 13 grudnia 2024 roku. Koszty procedury powstałe po 13 grudnia 2024 roku nie są dofinansowywane przez Powiat.

11. W okresie obowiązywania na obszarze realizacji Programu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wszystkie świadczenia przewidziane w ramach Programu winny być realizowane z zachowaniem stosownych reżimów sanitarnych.

12. W ramach Programu realizator będzie zobowiązany do:

a) kwartalnego raportowania realizacji programu

b) złożenia sprawozdania końcowego z realizacji programu, za cały okres obowiązywania umowy

c) prowadzenia oceny poziomu satysfakcji uczestników programu

d) umieszczenia na stronie internetowej oraz w siedzibie Oferenta informacji o realizowanym programie

III.  Adresaci konkursu. Podmioty uprawnione do składania ofert.

Konkurs ofert adresowany jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.2022r., poz. 633 z późn.zm), świadczących usługi medyczne w zakresie leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r.  o leczeniu niepłodności (Dz. U. 2020r, poz. 442) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1727) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji oraz w banku komórek rozrodczych i zarodków, przy czym adres miejsca, gdzie ma być wykonywany program musi znajdować się na terenie województwa małopolskiego lub śląskiego.

IV.  Beneficjenci programu

Do I modułu Programu – diagnostyki – zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

a) wiek kobiety mieści się w przedziale 20 – 42 lat (wg rocznika urodzenia),

b) od minimum 12 miesięcy bezskutecznie starają się o ciążę (w przypadku, kiedy kobieta ukończyła 35 r. ż. wymagany okres bezskutecznych starań skraca się do minimum 6 miesięcy),

c) są mieszkańcami Powiatu Olkuskiego.

Do II modułu Programu obejmującego program zapłodnienia pozaustrojowego zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, przeszły badania i konsultacje w ramach I modułu niniejszego Programu  lub ukończyły diagnostykę w ramach projektu „Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 – 2020” lub w ramach jego kontynuacji na kolejne lata oraz spełniają następujące kryteria:

a) wiek kobiety mieści się w przedziale 20 – 42 lata (wg rocznika urodzenia, w momencie kwalifikacji do Programu),

b) spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka,

c) są mieszkańcami powiatu olkuskiego,

d) wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.

Kryteria wykluczenia stanowią:

Dla par przystępujących w ramach Programu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego:

a) potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;       

b) nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia);

c) nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;

d) wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;

e) brak macicy.

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie - dawstwo męskich komórek rozrodczych:

a) potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;

b) nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji

c) wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;

d) brak macicy;

e) negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie w przypadku dawstwa żeńskich komórek rozrodczych lub do procedury adopcji zarodka:

a) wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;

b) brak macicy;

c) negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

O kwalifikacji do każdej z części Programu decyduje kolejność zgłoszeń (w miarę dostępności miejsc), przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów włączenia do Programu i braku kryteriów wyłączających.

V.  Zakres działań prowadzonych w ramach programu

Realizator wybrany do realizacji zadania :

1) zapewni dostęp do świadczeń finansowanych w ramach niniejszego Programu przez 6 dni w tygodniu z zapewnieniem nadzoru embriologicznego nad laboratorium przez 7 dni w tygodniu.

2) Zapewni możliwość zrealizowania świadczeń w trybie weekendowym (dyżurnym), jeśli będzie tego wymagała sytuacja kliniczna pacjentów, będących uczestnikami Programu.

3) Zapewni możliwość rejestracji telefonicznej i elektronicznej, oraz umożliwi kontakt telefoniczny z personelem medycznym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę na wypadek powikłań pozabiegowych.

Pacjenci będący uczestnikami I części niniejszego Programu mają prawo do skorzystania z bezpłatnej, wstępnej diagnostyki w kierunku niepłodności oraz poradnictwa w zakresie leczenia przyczynowego niepłodności obejmujących:

a) badanie poziomu hormonu antymullerowskiego - AMH;

b) pakiet badań hormonalnych kobiety (hormon folikulotropowy – FSH, hormon luteinizujący – LH, estradiol, tyreotropina – TSH, testosteron i prolaktyna);

c) rozszerzone badanie nasienia;

d) trzy konsultacje ginekologiczne w kierunku diagnostyki i leczenia niepłodności, w tym konsultację wstępną pary;

e) konsultację andrologiczną, jeżeli wyniki badań wykażą nieprawidłowości w obrębie jakości nasienia;

f) konsultację endokrynologiczną, jeżeli wyniki badań wykażą nieprawidłowości w obrębie poziomu hormonów;

g) konsultację dietetyczną pary.

Pacjenci, którzy zostaną zakwalifikowani do II części Programu mają prawo do jednorazowego dofinansowania leczenia w wysokości do 5 000 zł do procedury zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub do jednorazowego dofinansowania w wysokości do 3 000 zł do procedury adopcji zarodka.

VI.       Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania. Termin realizacji zadania.

Na realizację programu w 2024 r. zaplanowano kwotę 149 000 zł dla 50 par objętych diagnostyką, w tym 12 par objętych leczeniem z wykorzystaniem metody in vitro.

Kwota dofinansowania dla jednej pary: 1 780 zł - diagnostyka niepłodności; 5 000 zł - procedura zapłodnienia pozaustrojowego.

Roczny koszt realizacji programu to:

89 000 zł - diagnostyka

60 000 zł - procedura zapłodnienia pozaustrojowego

Termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.

VII.      Zasady przyznawania środków finansowych

1. W ramach otwartego konkursu ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na realizację programu.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Oferentem a Powiatem Olkuskim.

VIII.      Zasady przeprowadzenia konkursu

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert, a jego wyniki zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz na tablicy ogłoszeń.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania konkursu bez podania przyczyny

b) przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny

c) odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych

d) zawieszenia realizacji programu, w całości lub częściowo, w związku z ograniczeniami spowodowanymi sytuacją epidemiologiczną

3. Od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nie przysługuje odwołanie.

IX.  Komisja konkursowa, ocena ofert

1. Oceny ofert dokonuje komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”, powołana przez Zarząd Powiatu w Olkuszu, w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

2. W skład Komisji z prawem głosu wchodzi do 5 osób, w tym przewodniczący Komisji i jego zastępca.

3. W pracach Komisji, na wniosek przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego w przypadku nieobecności przewodniczącego, może/mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoba/osoby posiadająca/posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu zlecanego do realizacji Programu. W razie powstania potrzeby wyjaśnienia wątpliwości merytorycznych, Komisja może zasięgać opinii ww. osoby/osób.

4. W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba biorąca udział w konkursie ofert.

5. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

6. Komisja pracuje na posiedzeniach jawnych, w składzie liczącym ponad połowę pełnego składu osobowego, w tym przewodniczący lub jego zastępca, a członkowie Komisji swoją obecność potwierdzają na liście obecności.

7. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Komisji. W przypadku nieobecności przewodniczącego posiedzenie Komisji może zostać zwołane przez jego zastępcę.

8. Komisja dokumentuje swoją pracę w formie protokołu.

9. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego albo jego zastępcy w przypadku, gdy przewodniczący nie bierze udziału w pracach Komisji.

10. W przypadku sprawy nieuregulowanej ogłoszeniem decyzje podejmuje Komisja, na zasadach, o których mowa w ust. 9, z zastrzeżeniem, że nie mogą one być sprzeczne z ogłoszeniem.

11. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej, gdy zostanie odrzucona przez Komisję z powodu błędu/błędów formalnych tj.:
1) złożenie oferty po terminie;
2) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu;
3) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu;
4) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
5) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony;
6) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby do tego upoważnione.

12. Komisja może żądać od oferentów składania dodatkowych informacji, wyjaśnień oraz przedkładania dokumentów, w tym potwierdzających dane zawarte w ofercie lub niezbędnych do prawidłowej oceny oferty.

13. Oferta może zostać odrzucona przez Komisję, w przypadku, gdy w jej ocenie treść oferty budzi zastrzeżenia co do jakości lub dostępności planowanych do realizacji świadczeń zdrowotnych, lub oferent nie daje gwarancji należytego ich wykonania lub w przypadku, gdy ceny określone w ofercie znacząco odbiegają od cen rynkowych, a także w przypadku, gdy oferent w ofercie nie wykaże kompletnie i szczegółowo badań, świadczeń zdrowotnych i usług obowiązujących w danej procedurze, w tym ich cen.

X.     Sposób, miejsce i termin składania ofert

1. Oferta powinna zostać sporządzona według obowiązującego wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Uchwały.

2. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez przedstawiciela (-li) oferenta upoważnionego ( -ych) do reprezentowania oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej poprzez oznaczenie nazwy i adresu podmiotu oraz opatrzonej informacją Oferta na otwarty konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego na rok 2024 .”

4. Oferty należy składać w Biurze Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Olkuszu,                               ul. Mickiewicza 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 pokój 205 lub przesłać drogą pocztową na adres: Biuro Zarządu Powiatu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz.

5. Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2024 r., godz. 15.00.

6. O terminie wpływu NIE decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu oferty do Biura Zarządu Powiatu.

XI.     Dokumenty i oświadczenia wymagane od oferentów.

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1) aktualny wydruk/odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działania podmiotu

2) upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

3) aktualny wydruk/odpis z rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

4) Pozwolenie/decyzja Ministra Zdrowia na prowadzenie ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji oraz dokument potwierdzający pozytywną opinię właściwego inspektora sanitarnego

5) kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym do realizacji programu

6) Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

XII.   Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: "Administrator") jest Starostwo Powiatowe w Olkuszu z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, tel . 32 643 04 14 , e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; strona internetowa: www.sp.olkusz.pl

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację:

a) przesyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.          

b) listownie i osobiści pod adresem siedziby Administratora danych

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wybrania najkorzystniejszej oferty oraz w przypadku wyboru Pana/Pani oferty w celu realizacji warunków zawieranych umów; wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom w tym do sądu lub prokuratury); dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy.

Podstawą prawną ich przetwarzania są: art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414).

4. Państwa dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tylko i wyłącznie jeśli są podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane w zgodnym z przepisami powszechnie obowiązującego prawa przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania ofertowego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:  dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,  ograniczania przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego: ul. Stawki 2, 00-193  Warszawa. W celu realizacji praw prosimy o złożenie wniosku.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

8. Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy dopełnieniu obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

9. Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnia obowiązek w imieniu swoim i Zamawiającego względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskali.

10. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dopełnienia w jego imieniu obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

11. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 oraz art. 14 RODO.


Pliki do pobrania:

Oferta konkursowa

Oświadczenie

Program Polityki ZdrowotnejDrukuj