Wykaz uchwał podjętych na LII sesji Rady Powiatu

Wykaz uchwał podjętych na LII sesji Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 20.03.2024 r.

 1. Uchwała Nr LII/426/2024 w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Olkuskiego na lata 2024-2027 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2028-2031” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko.
 2. Uchwała Nr LII/427/2024 w sprawie przekazania Gminie Trzyciąż ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 1154K na odcinku od granicy z powiatem krakowskim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1090K oraz odcinkiem drogi powiatowej nr 1090K do skrzyżowania z ul. Południową i ul. Wesołą w Trzyciążu w zakresie pełnienia funkcji inwestora.
 3. Uchwała Nr LII/428/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Trzyciąż.
 4. Uchwała Nr LII/429/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2024 rok.
 5. Uchwała Nr LII/430/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 6. Uchwała Nr LII/431/2024 w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Olkuskiego działki nr 940/1 położonej w Braciejówce gmina Olkusz, zajętej pod drogę powiatową nr 1090K. 
 7. Uchwała Nr LII/432/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2023 roku.
 8. Uchwała Nr LII/433/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu za 2023r.
 9. Uchwała Nr LII/434/2024 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/393/2023 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 7 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
 10. Uchwała Nr LII/435/2024 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Olkuszu przy ul. Legionów Polskich 3.
 11. Uchwała Nr LII/436/2024 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań powiatu w 2024 roku.
 12. Uchwała Nr LII/437/2024 w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
 13. Uchwała Nr LII/438/2024 w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2024-2026.”
 14. Uchwała Nr LII/439/2024 w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych funkcjonujących na terenie Powiatu Olkuskiego w mieszkania treningowe.
 15. Uchwała Nr LII/440/2024 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą.
 16. Uchwała Nr LII/441/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności i wyników kontroli zleconych przez Radę Powiatu w Olkuszu w 2023 roku.
 17. Uchwała Nr LII/442/2024 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
 18. Uchwała Nr LII/443/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w Olkuszu za 2023 rok.
 19. Uchwała Nr LII/444/2024 w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Olkuszu na 2024r.
 20. Uchwała Nr LII/445/2024  w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Olkuskiego.

 


Drukuj