Wykaz uchwał podjętych na XLVI sesji Rady Powiatu

Wykaz uchwał podjętych na XLVI sesji Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 07.06.2023r.

  1. Uchwała Nr XLVI/385/2023 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olkuszu.
  2. Uchwała Nr XLVI/386/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2022.
  3. Uchwała Nr XLVI/387/2023 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olkuszu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2022.
  4. Uchwała Nr XLVI/388/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.
  5. Uchwała Nr XLVI/389/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
  6. Uchwała Nr XLVI/390/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.
  7. Uchwała Nr XLVI/391/2023 w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Olkuski kredytu długoterminowego.
  8. Uchwała Nr XLVI/392/2023 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Olkuskim”.
  9. Uchwała Nr XLVI/393/2023 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
  10. Uchwała Nr XLVI/394/2023 w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły.

Drukuj