Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

XLV SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 19 kwietnia (środa) o godzinie 15:00 odbędzie się XLV sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Zachęcamy do obserwowania transmisji internetowej z obrad.


Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu w Olkuszu 19 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 15.00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
 4. Projekt uchwały w sprawie apelu w obronie dobrego imienia Świętego Jana Pawła II.
 5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2022.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Olkuskiego za 2022r.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Sprawozdania
  z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2022 roku w Powiecie Olkuskim”.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu Olkuskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2022”.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Olkuskiego w 2022 roku”.
 12. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych na terenie Powiatu Olkuskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu za 2022r.
 14. Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań powiatu w 2023 roku.
 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w 2022 roku wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektami pracy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" w 2022 r.
 17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w Olkuszu za 2022 rok.
 18. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Olkuszu na 2023r.
 19. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Sprawy bieżące.
 23. Zakończenie XLV sesji.

Drukuj