Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

XLVI SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 7 czerwca (środa) o godzinie 15:00 odbędzie się XLVI sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Zachęcamy do obserwowania transmisji internetowej z obrad.

Porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu w Olkuszu 7 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 15.00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
 4. Rozpatrzenie przedstawionego przez Zarząd Powiatu Raportu o stanie Powiatu Olkuskiego za 2022 rok:
  a. przeprowadzenie debaty nad Raportem,
  b. głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu w Olkuszu wotum zaufania.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2022 rok i podjęcie uchwał:
  a. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2022,
  b. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olkuszu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2022.
 6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Olkuski kredytu długoterminowego.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Olkuskim”.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły.
 13. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Zakończenie XLVI sesji.

Drukuj