Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

XXXIII SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 24 listopada (środa) o godzinie 15:00 odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Zachęcamy do obserwowania transmisji internetowej z obrad.


Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Olkuszu 24 listopada 2021 r. (środa) o godz. 15.00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
 4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2021 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2021 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/225/2021 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 kwietnia 2021 r., w sprawie darowizny na rzecz Gminy Trzyciąż nieruchomości położonej w Trzyciążu, oznaczonej jako działki nr 192/167 i nr 192/168.
 10. Projekt uchwały w sprawie darowizny na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz nieruchomości położonej w Niesułowicach gm. Olkusz, oznaczonej jako działka nr 1450.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności i wyników kontroli zleconych przez Radę Powiatu w Olkuszu w 2021 roku.
 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 13. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Olkuszu.
 14. Rozpatrzenie petycji Rady Sołeckiej wsi Jangrot.
 15. Projekt uchwały w sprawie diet i zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu w Olkuszu.
 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Olkuskiego.
 17. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
 18. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Sprawy bieżące.
 22. Zakończenie XXXIII sesji.

Drukuj