Rozpoczęcie prac geodezyjnych związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Bogucin Mały, Braciejówka, Kosmolów, Olewin, Pazurek, Podlesie, Rabsztyn, Sieniczno, Troks, Zederman

Starosta Olkuski informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Gorenice, Niesułowice, Osiek, Witeradów, Zawada, Zimnodół, Żurada w jednostce ewidencyjnej Olkusz Gmina prowadzonych w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Czynności powyższe wykonuje firma Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK sp. z o.o. ul. Pniewskiego 3, 80-952 Gdańsk      

Celem zamówionych prac jest weryfikacja i poprawa jakości danych ewidencyjnych poprzez pozyskanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych, uzupełnienie ewidencji o dane dotyczące budynków, lokali aktualizację użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych.

W związku z powyższym, Starosta Olkuski prosi wszystkie zainteresowane osoby
 o współpracę z wykonawcą, a w szczególności umożliwienie wstępu na grunt, udostępnianie dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz innych dokumentów mających znaczenie
w przeprowadzanej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

Planowany termin zakończenia prac to 31.08.2023 r.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu:

32 647-66-30

32 647-66-40


Drukuj