Poniedziałek, 17-06-2024
 • Flaga Unii Europejskiej
 • Flaga Polski
Grafika informacyjna ze zdjęciem pszczoły na kwiatku

Zostań bartnikiem ratuj pszczoły - ruszają zgłoszenia do edycji 2022

Starosta Olkuski zaprasza mieszkańców powiatu olkuskiego do wzięcia udziału w programie proekologicznym „Zostań bartnikiem, ratuj pszczoły”, na zasadach określonych w zatwierdzonym regulaminie.

Wesołego Alleluja

Szanowni Państwo!

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
przyjmijcie z głębi serca płynące życzenia.

Niech noc Zmartwychwstania i radość Wielkanocnego poranka przyniesie Państwu duchowe pokrzepienie i nadzieję.

Niech umacnia wiarę, nadzieję, miłość
oraz napełnia pokojem i pewnością, że właśnie do Niego
należy ostateczne zwycięstwo nad śmiercią i mrokami zła.

Niech świąteczne dni upłyną Państwu zdrowo i bezpiecznie,
niech przyniosą prawdziwe wytchnienie i pokrzepienie.

 

 

Jacek Osuch

Przewodniczący
Rady Powiatu w Olkuszu

Bogumił Sobczyk

Starosta Olkuski

 

Życzenia Wielkanocne

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego”

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego”.

I. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/realizatorów, który zorganizuje i przeprowadzi w roku 2022 (w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej w gminach) program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom grupy C, A, W-135, Y dzieci dwuletnich (z rocznika 2020) zameldowanych na terenie Powiatu Olkuskiego w liczbie nie większej niż: 886 z uwzględnieniem rekomendacji wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Polski.

Łączny koszt realizacji programu przy współfinansowaniu gmin nie przekroczy 163.910,00  PLN.

Zamawiający: Zarząd Powiatu w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz.

II. W konkursie mogą wziąć udział:

Świadczeniodawcy określeni w art. 5 pkt 41 lit a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 64 z późn. zm).

III. Zakres realizacji programu polityki zdrowotnej

Zakres świadczeń w ramach programu obejmuje:

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej – tj. imienne zaproszenia do rodziców/opiekunów dzieci dwuletnich

Zakup szczepionek

Sporządzenie sprawozdania z realizacji programu

IV. Termin realizacji programu

Realizacja programu planowana jest od maja do 18 listopada 2022 r.

V. Wymagania stawiane realizatorowi programu polityki zdrowotnej

1. Szczepienie ma być wykonane w placówce podstawowej opieki zdrowotnej, w której dziecko jest zadeklarowane do lekarza rodzinnego i jest zameldowane w jednej z gmin biorących udział w programie

2. Cena za wykonanie jednostkowego świadczenia wraz z usługą wykonania szczepienia nie może być wyższa niż 185 zł brutto.

3. Realizator zapewni dostęp do świadczeń co najmniej 2 razy w tygodniu w tym jeden raz w godzinach popołudniowych.

4. Realizator będzie pełnił nadzór nad wykonywaniem świadczeń, które mają być udzielane z zachowaniem najwyższej staranności.

VI.  Sprawozdanie

Realizator sporządzi końcowe sprawozdanie z realizacji programu. Realizator zobowiązany jest przedstawić liczbę wykonanych szczepień przeciw meningokokom wraz z wykazem dzieci zaszczepionych z poszczególnych gmin, tj. Bolesławia, Bukowna, Klucz, Olkusza, Wolbromia
i Trzyciąża.

VII.      Sposób przygotowania ofert

1. Ofertę konkursową na wybór realizatora „Programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego” w roku 2022, należy sporządzić na formularzu ofert, wg. Wzoru określonego w Załączniku do niniejszego ogłoszenia, wraz z ofertą oferent składa wszystkie wymagane załączniki.

2. Formularz oferty można pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu (www.sp.olkusz.pl) lub otrzymać w Wydziale Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2,  w godzinach pracy Urzędu.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, wypełniona czytelnie komputerowo lub nieścieralnym atramentem.

4. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez przedstawiciela/li oferenta upoważnionego/nich do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

5. Do oferty należy dołączyć:

a) Krótki opis realizacji programu wraz z harmonogramem zaplanowanych działań

b) Odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących. Jeżeli działania organów uprawnionych do reprezentacji wymagają odrębnych upoważnień- stosowne upoważnienia udzielone tym organom,

c) Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,

d) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,
f) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą oraz zadanie to nie będzie finansowane z innych źródeł.

6. Wszelkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia oferenta muszą być podpisane przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.

7. W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu jako załącznika, powyższa kopia musi być potwierdzona na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub przez osobę podpisującą ofertę, z użyciem stosownej formuły potwierdzającej zgodność dokumentu z oryginałem.

8. W przypadku złożenia dokumentu w formie wydruku komputerowego musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.

9. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/-y podpisującą/-ce ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego.

10. Wszystkie pola formularza oferty muszą być czytelnie wypełnione.

11. Jeżeli osoby składające podpis na ofercie lub załączonych do oferty dokumentach nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem
i nazwiskiem wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie; kopertę należy opatrzyć następującą adnotacją:

adresat: Zarząd Powiatu w Olkuszu ul. Mickiewicza 2 , 32-300 Olkusz
„Oferta na konkurs dotycząca wyboru realizatora Programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom  dzieci  zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego”.

nazwa i adres oferenta.

VIII.  Informacje dotyczące finansowania świadczeń w ramach programu polityki zdrowotnej:

1. Oferent przedstawia w ofercie cenę jednostkową brutto za realizację pełnego zakresu świadczeń. Cena wskazana w ofercie nie podlega zmianom w trakcie realizacji programu, chyba, że zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie warunków konkursu.

2. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną cyframi i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie.

IX.  Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w Biurze Zarządu Powiatu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 lub przesłać na adres: Zarząd Powiatu w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2 ,
32-300 Olkusz.

2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 06.05.2021 r. o godz.15.00
W przypadku przesłania oferty pocztą o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

3. Wszystkie oferty złożone po terminie podanym w pkt 2 nie będą objęte niniejszym konkursem ofert i pozostają bez rozpatrzenia.

4. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

X.  Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Olkuszu. Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 178/16/2022
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

2. Do konkursu zostają zakwalifikowane oferty spełniające wymogi formalne.

3. Oferta spełnia wymogi formalne jeżeli jest kompletna i prawidłowo sporządzona –
z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. Oferta jest kompletna jeżeli wypełnione zostały wszystkie pola formularza oferty oraz do oferty załączone zostały wszystkie wymagane załączniki. Załączniki stanowią integralną część oferty. Oferty niekompletne i/lub wypełnione nieprawidłowo zostaną odrzucone z przyczyn formalnych - z zastrzeżeniem możliwości uzupełnienia oferty i/lub złożenia wyjaśnień do oferty, zgodnie  z postanowieniami Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

4. Oferty niezgodne z przedmiotem konkursu lub złożone na formularzu niezgodnym ze wzorem określonym w Załączniku do niniejszego Ogłoszenia lub złożone przez podmioty nieuprawnione, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

5. Komisja po dokonaniu oceny formalnej bierze pod uwagę najniższą cenę.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż 1 oferty na realizatora programu polityki zdrowotnej.

7. Komisja Konkursowa przygotowuje propozycję wyboru ofert i przedkłada Zarządowi Powiatu.

8. Zarząd Powiatu w Olkuszu dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert, od którego przysługuje skarga do WSA w Krakowie.

9. Zarząd Powiatu zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

XI.    Postanowienia końcowe:

1. Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego będzie realizowany do 18 listopada 2022r.

2. W trakcie realizacji programu Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji programu w sytuacji, gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia realizacji „Programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci  zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego” w roku 2022, ze względu na stan niebezpieczeństwa spowodowany przez wirusa COVID- 19 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem powodujący, że realizacja programu będzie niemożliwa bądź nadmiernie utrudniona lub może powodować dla wielu osób zagrożenie ich życia i zdrowia lub stanowić inne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia realizacji „Programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci  zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego” w sytuacji, gdy szczepienia przeciw meningokokom dla grupy adresatów ww. programu zostaną włączone do szczepień obowiązkowych finansowanych ze środków ministra właściwego ds. zdrowia.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych.


 Oferta konkursowa - Pobierz załącznik do ogłoszenia o konkursie

Grafika informacyjna z młotkiem sędziowskim i książkami

Punkt NPP w Gminie Olkusz nieczynny w dniu 13.04.2022 r. (środa)

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gminie Olkusz w dniu 13.04.2022 r. (środa) - będzie nieczynny.

Zdjęcia akcesoriów sportowych - informacja o otwartym konkursie ofert

Wspieranie i rozwój sportu na terenie Powiatu Olkuskiego - konkurs ofert na udzielenie dotacji

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Olkuskiego na realizację zadania „Wspieranie i rozwój sportu na terenie Powiatu Olkuskiego”.

Zdjęcie wozu strażackiego - informacja z ogłoszeniem o

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu powiatu olkuskiego dla ochotniczych straży pożarnych

Termin składania wniosków:

od 4 kwietnia 2022 roku do 4 maja 2022 roku.

Przeznaczenie dotacji:

Na zadania wpływające na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Olkuskiego, podniesienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz minimalizację skutków zdarzeń losowych dzięki szybkiej i profesjonalnej interwencji, poprzez:

 • dofinansowanie do zakupu umundurowania specjalnego (bojowego) oraz środków ochrony osobistej strażaków ochotników,
 • dofinansowanie do zakupu środków łączności,
 • dofinansowanie do zakupu sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych,
 • dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych,
 • dofinansowania do zakupu pozostałego sprzętu, wyposażenia niezbędnego do wykonywania zadań statutowych,
 • dofinansowanie szkoleń dla strażaków ochotników do 50% wartości szkolenia.

Zakres przedmiotowy:

określony został w załączniku do ogłoszenia.

Jednocześnie dopuszcza się, by w skład całego zadania wchodziły zakupy przedmiotów spoza zakresu przedmiotowego, jednak w takim przypadku, zakup tych przedmiotów musi być sfinansowany w całości ze środków własnych lub innych źródeł niż dotacja.

Intensywność pomocy:

 • dla zadań z zakresu wskazanego w ust. 2 pkt 1-3 wynosi do 5 000,00 zł oraz do 40% kosztów realizacji całego zadania.
 • dla zadań z zakresu wskazanego w ust. 2 pkt 4 wynosi odpowiednio:
  • do 20 000,00 złotych dla samochodu średniego,
  • do 15 000,00 złotych dla samochodu lekkiego.

Dotacja może zostać przeznaczona na dofinansowanie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. W ramach kwoty na wydatki majątkowe przewiduje się możliwość przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie zakupu sprzętu (zgodnie z określonym w ogłoszeniu zakresem przedmiotowym, w wyniku którego powstanie środek trwały o wartości początkowej wyższej niż 10 000,00 zł).

Wysokość dotacji uzależniona jest od ilości złożonych wniosków spełniających wymagania formalne oraz możliwości finansowych budżetu Powiatu Olkuskiego.

Dotacja celowa może być udzielona w niższej niż wnioskowana kwota. W takim przypadku jednostka OSP przekaże stosowną korektę wniosku – zmiany w cz. II w zakresie przedmiotowym zadania w formie papierowej lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przy czym:

 • dla zadań z zakresu o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3:
  • w korekcie wniosku dopuszcza się wprowadzenie zmian w rodzaju i ilości asortymentu o którym mowa w ust. 3,
  • w korekcie wniosku suma kwot dotacji na wydatki bieżące i majątkowe łącznie nie będzie wyższa od wartości przyznanej dotacji,
  • w korekcie wniosku udział procentowy przyznanej dotacji nie może przekroczyć maksymalnego poziomu dofinansowania – 40%,
 • dla zadań z zakresu o którym mowa w ust. 2 pkt 4, w korekcie wniosku, kwota dotacji na wydatki majątkowe o której mowa odpowiednio w ust. 5 pkt 1 lub 2 nie będzie wyższa od wartości przyznanej dotacji.

Transport i szkolenia z obsługi sprzętu ratowniczego i wyposażenia specjalistycznego strażaków nie stanowią kosztów kwalifikowanych zadania.

Przedmioty zakupione w ramach dotacji muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi, normami i posiadać w zależności od rodzaju – stosowne świadectwa dopuszczenia CNBOP, homologacje, oświadczenia o spełnieniu wymagań itp. Potwierdzenie spełnienia tych wymagań należy dołączyć na etapie rozliczenia.

W celu efektywnego i skutecznego wykorzystania środków finansowych, wnioskowana przez jednostkę OSP kwota dotacji powinna wynikać z rzetelnej i precyzyjnej kalkulacji kosztów. Do wniosku należy dołączyć kalkulację kosztów potwierdzającą przyjęty poziom cen (w tym oferty, wydruki z internetu, kopie stron katalogów, pisemne informacje od dostawców lub usługodawców).

Wymagania formalne:

1) wniosek należy sporządzić na załączonym formularzu,
2) wniosek o udzielenie dotacji mogą podpisać tylko i wyłącznie osoby, które zgodnie z wpisem do KRS są upoważnione do reprezentowania jednostki OSP,
3) w przypadku braku imiennych pieczątek osób podpisujących wniosek, wymagane jest złożenie czytelnego podpisu,
4) wniosek o udzielenie dotacji, przed złożeniem w Starostwie Powiatowym w Olkuszu musi zostać zaopiniowany przez właściwego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu,
5) jednostka OSP oświadcza, że wnioskowane finansowanie na realizację zadania nie stanowi pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
6) do wniosku należy dołączyć potwierdzające przyjęty poziom cen np. oferty, wydruki z internetu, kopie stron katalogów, pisemne informacje od dostawców lub usługodawców,
7) złożenie wniosku poprawnego pod względem formalnym nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
8) wnioski które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane,
9) jednostka OSP w ramach ogłoszonego naboru może złożyć jeden wniosek. W przypadku, gdy w roku budżetowym ogłoszonych zostanie więcej niż jeden nabór, dana jednostka OSP, może złożyć do każdego naboru jeden wniosek.

Zawiadomienie o przyznanej kwocie dotacji nie jest równoznaczne z tym, że jednostka OSP może już wydatkować przyznaną kwotę, nawet jeżeli ma swoje środki w tej samej wysokości. Wydatkowanie środków może nastąpić wyłącznie po podpisaniu umowy. Podpisanie umowy jest nie tylko rozpoczęciem możliwości wydatkowania środków, ale także początkiem okresu, w jakim może być wykorzystana dotacja. Określony w umowie termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do wskazanego terminu jego zakończenia, jest tym okresem, w którym można zaciągnąć zobowiązanie do zapłaty za wykonane zadania oraz dokonać płatności.

Miejsce i sposób składania wniosków:

Wniosek należy złożyć w Biurze Zarządu Powiatu pokój nr 205, I piętro od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 lub przesłać na adres: Zarząd Powiatu w Olkuszu ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 04.05.2022 r. o godz. 15:00

W przypadku przesłania oferty pocztą o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Wszystkie oferty złożone po terminie podanym w pkt b nie będą objęte niniejszym konkursem ofert i pozostają bez rozpatrzenia.

Rozstrzygnięcie konkursu wniosków nastąpi w terminie 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

Informacji udziela: Magdalena Swędzioł, Zespół Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, tel. 32 647 65 50, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załącznik do Ogłoszenia

Zakres przedmiotowy dotacji dla ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu olkuskiego na 2022 rok

 1. W ramach umundurowania specjalnego (bojowego) oraz środków ochrony osobistej:
  1. ubranie specjalne (bojowe) według obowiązujących wytycznych dla OSP,
  2. obuwie strażackie skórzane lub gumowe,
  3. .wodery, spodniobuty,
  4. rękawice specjalne, techniczne,
  5. kominiarka niepalna,
  6. hełm strażacki,
  7. latarka nahełmowa,
  8. uchwyt latarki nahełmowej,
  9. latarka kątowa,
  10. aparat ochrony układu oddechowego
  11. sygnalizator bezruchu,
  12. butla do aparatu powietrznego,
  13. maska do aparatu powietrznego, z pokrowcem,
  14. kombinezon chroniący przed owadami błonkoskrzydłymi,
  15. ubranie wypornościowe lub suchy skafander ratowniczy,
  16. kamizelka asekuracyjna z uprzężą i sygnalizatorem świetlnym,
  17. kask ochronny do ratownictwa wodnego / wysokościowego,
  18. szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym / uprząż asekuracyjna,
  19. pas strażacki z zatrzaśnikiem,
  20. koło ratunkowe lub pas ratowniczy typu „węgorz”,
  21. sprzęt ABC (płetwy, półmaska nurkowa, fajka do oddychania),
  22. rzutka ratownicza na pasie,
  23. karabinek zakręcany stalowy HMS,
  24. lina alpinistyczna statyczna min. 50 metrów,
  25. bloczek ratowniczy,
  26. przyrząd zjazdowy, asekuracyjny,
  27. śruby lodowe,
  28. zestaw do ratownictwa wodnego,
  29. zestaw do ratownictwa wysokościowego,
  30. zestaw do działań ratowniczych na lodzie,
  31. lekkie ubranie ochrony przeciwchemicznej min. typ 3 z butami i rękawicami.
 2. W ramach środków łączności:
  1. radiotelefon nasobny,
  2. akcesoria i ładowarki do radiotelefonów,
  3. system selektywnego alarmowania,
  4. syrena alarmowa,
  5. megafon (tuba głośnomówiąca).
 3. W ramach sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych:
  1. zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych,
  2. agregat zasilający do hydraulicznych narzędzi ratowniczych,
  3. przewody hydrauliczne,
  4. nożyce hydrauliczne,
  5. rozpieracz ramieniowy z akcesoriami,
  6. rozpieracz kolumnowy,
  7. zestaw do cięcia pedałów,
  8. zestaw do wywarzania drzwi,
  9. hydrauliczna pompa ręczna,
  10. łańcuch do rozpieracza ramieniowego,
  11. końcówki do rozpieracza kolumnowego,
  12. wyciągarka,
  13. wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne wraz z oprzyrządowaniem,
  14. zestaw podkładów, klinów lub podpór do stabilizacji pojazdów,
  15. podest ratowniczy,
  16. rozsiewacz sorbentów,
  17. zestaw ratownictwa medycznego R1,
  18. defibrylator zautomatyzowany (AED),
  19. zestaw do segregacji poszkodowanych (TRIAGE),
  20. parawan ochronny,
  21. zestaw do zabezpieczania/ oznakowania miejsca zdarzenia,
  22. drabina przenośna,
  23. agregat prądotwórczy min. 2 kVA,
  24. pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm3/min.,
  25. pompa zanurzeniowa,
  26. pompa pływająca,
  27. motopompa pożarnicza,
  28. prądownica wodna, pianowa,
  29. wytwornica piany,
  30. kurtyna wodna,
  31. wąż tłoczny W52, W75
  32. tłumica,
  33. hydronetka plecakowa,
  34. opryskiwacz plecakowy spalinowy,
  35. zestaw kominowy,
  36. wentylator oddymiający,
  37. kamera termowizyjna,
  38. detektor (wielo lub jednogazowy),
  39. detektor prądu przemiennego,
  40. radiometr,
  41. przenośny zestaw oświetleniowy,
  42. pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych,
  43. pilarka do drewna o napędzie spalinowym,
  44. pilarka tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym,
  45. pilarka szablasta,
  46. piła do cięcia szyb,
  47. topór / inopur / siekierołom / narzędzie wielofunkcyjne,
  48. bosak / nożyce dialektyczne,
  49. trójnóg ratowniczy,
  50. silnik zaburtowy.
 4. W ramach samochodów ratowniczo-gaśniczych:
  1. samochód ratowniczo-gaśniczy średni,
  2. samochód ratowniczo-gaśniczy lekki.
   (Uwaga: W przypadku dofinansowania do zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych wnioski rozpatruje się indywidualnie).
 5. Pozostały sprzęt i wyposażenie:
  Wyposażenie i sprzęt inne niż w pkt 1-4, niezbędne do wykonywania zadań statutowych.
 6. Szkolenia:
  Szkolenia dla strażaków ochotniczej straży pożarnej związane z realizacją zadań statutowych przyznawane w maksymalnej wysokości do 50 % wartości szkolenia.

Przeczytaj więcej: 

Uchwała w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych dla ochotniczych straży pożarnych z budżetu Powiatu Olkuskiego

Uchwała w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Olkuskiego dla ochotniczych straży pożarnych


WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

Pobierz Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu powiatu olkuskiego dla jednostki ochotniczej straży pożarnej

Menu

Wróć do początku strony