Nabór na członków Rady Społecznej KOWR w Krakowie

Zawiadomienie o naborze na członków Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie wraz ze zmienionym terminem na zgłaszanie kandydatów.

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie ogłasza zmianę daty terminu w którym upływa termin zgłaszania kandydatów do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie. Niniejsze ogłoszenie zostaje dokonane na podstawie pisma  Dyrektora Generalnego CEN.BDG.WBI.011.12023.AJ z dnia 1 marca 2023 r., które stanowi podstawę do zmiany terminu.

Nabór prowadzony jest zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2018/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 5 lutego 2018 r, w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR zmienionego Zarządzeniem nr 35/2018/Z z dnia 5 marca 2018 r. i Zarządzeniem nr 43/2018/Z z dnia 12 marca 2018 r.

 1. Podstawowe informacje dotyczące działania Rady Społecznej:
 2. Rada Społeczna jest gremium doradczym i opiniującym dla Dyrektora OT KOWR w Krakowie.
 3. Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności:
 • Opiniowanie wniosków Dyrektora OT KOWR w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) położonych na terenie działania OT KOWR w Krakowie.
 • zgłaszanie do Dyrektora OT KOWR wniosków w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości rolnych ZWRSP położonych na terenie działania OT KOWR w Krakowie
 1. W skład Rady Społecznej wchodzi dwóch przedstawicieli izby rolniczej oraz po jednym przedstawicielu organizacji rolniczych, funkcjonujących na terenie działania OT KOWR w Krakowie.
 2. Rada Społeczna liczy nie mniej niż siedmiu i nie więcej niż piętnastu członków.
 3. W przypadku gdy więcej niż trzynaście organizacji rolniczych wskaże przedstawicieli, w skład Rady Społecznej wchodzą przedstawiciele tych organizacji rolniczych, które zrzeszają największą liczbę członków.
 4. Przedstawicieli do Rady Społecznej wskazuje izba rolnicza oraz organizacje rolnicze, które posiadają struktury o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz liczą co najmniej 700 członków w skali kraju.
 5. Kadencja Rady Społecznej trwa dwa lata, członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście.
 6. Pełna treść Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR znajduje się na stronie:

https://bip.kowr.gov.pl/zarzadzenia-dyrektora-generalnego/zarzadzenie-nr-21-2018-z-dyrektora-generalnego-krajowego-osrodka-wsparcia-rolnictwa-z-dnia-05-lutego-2018-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-rad-spolecznych-dzialajacych-przy-oddzialach-terenowych-krajowego-osrodka-wsparcia-rolnictwa-zmienione-zarzadzeniem-nr-35-2018-z-z-dnia-05-03-2018-r-oraz-zarzadzeniem-nr-43-2018-z-z-dnia-12-03-2018-r

 1. Składanie wniosków o powołanie przedstawicieli do Rady Społecznej
 2. Izba rolnicza lub organizacja rolnicza w terminie określonym w ust. 3 składa podpisany przez uprawnione osoby (zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji) do Dyrektora OT KOWR pisemny wniosek o powołanie swoich przedstawicieli do Rady Społecznej.
 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:
  1. Kserokopię statutu,
  2. Odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku – w przypadku wniosku składanego przez organizacje rolnicze,
  3. Dane kontaktowe do zgłaszanego przedstawiciela w Radzie Społecznej (imię nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail, nr telefonu),
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających członkostwo w organizacji rolniczej co najmniej 700 członków lub oświadczenie tej organizacji o liczbie członków (dokumenty potwierdzające członkostwo w organizacji rolniczej co najmniej 700 członków nie mogą zawierać danych osobowych pozwalających na identyfikację poszczególnych członków organizacji).
 4. Termin składania wniosków na członków Rady Społecznej upływa z dniem 31.03.2023 r.
 5. Wnioski, o których mowa w ust. 1 wraz załącznikami określonymi w ust. 2 należy złożyć w siedzibie OT KOWR w Krakowie ul. Zbożowa 4,30-002 Kraków w terminie określonym w ust. 3. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za termin złożenia wniosku uznaje się dzień jego wpływu do OT KOWR.
 • Przetwarzanie danych osobowych
 1. Izby rolnicze są administratorami danych osobowych swoich członków w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. 119 z 04.05. 2016 r. str. 1) (dalej jako „RODO”) i przetwarzają je w celach związanych z realizacją swoich zadań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (U. z 2022 r. poz. 183).
 2. Organizacje rolnicze są administratorami danych osobowych swoich członków w rozumieniu RODO i przetwarzają je w celach związanych z realizacją swoich zadań statutowych.
 3. Izba rolnicza i organizacje rolnicze udostępniają KOWR dane osobowe zgłaszanych przedstawicieli do Rad Społecznych po spełnieniu przesłanki legalności ich przetwarzania, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. po wyrażeniu przez te osoby zgody na udostępnienie KOWR ich danych w związku ze zgłoszeniem tych osób do powołania w skład Rady Społecznej.
 4. Izba rolnicza i organizacje rolnicze udostępniają KOWR inne niż wymienione w ust. 3 dane osobowe zawarte we wniosku i dokumentacji do niego załączonej, o których mowa w części II niniejszego Zawiadomienia, po spełnieniu jednej z przesłanek legalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 RODO.
 5. Izba rolnicza i organizacje rolnicze przed udostępnieniem KOWR danych osobowych zgłaszanych przedstawicieli przekażą tym osobom informację o przetwarzaniu ich danych osobowych przez KOWR stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (udostępnioną również na stronie podmiotowej BIP KOWR w zakładce Konsultacje społeczne).
 6. Po udostępnieniu przez Izbę rolniczą/organizację rolniczą danych osobowych przedstawicieli do Rad Społecznych KOWR oraz innych danych osobowych zawartych we wniosku i dokumentacji, o których mowa w części II niniejszego Zawiadomienia, KOWR staje się ich odrębnym administratorem i przetwarzać je będzie w celach związanych z weryfikacją spełnienia wymagań określonych w ww. Regulaminie Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR, ustaleniem składu Rady, i powołaniem Rady społecznej a także w celach związanych z obowiązkiem powadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
 7. KOWR przetwarza dane osobowe członków Rady Społecznej w celach związanych z organizacją
  i funkcjonowaniem Rady Społecznej, prowadzeniem rozliczeń finansowych związanych ze zwrotem kosztów przejazdu na posiedzenia Rady a także w celach związanych z obowiązkiem powadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji i jest to niezbędne do wykonania zadań KOWR realizowanych w interesie publicznym oraz do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
 8. W przypadku gdy zgłoszeni przez izbę/organizację rolniczą przedstawiciele nie zostaną powołani do Rady społecznej, KOWR przetwarzać będzie ich dane osobowe zawarte w udostępnionej dokumentacji, o której mowa w części II ust. 2 niniejszego Zawiadomienia wyłącznie w celach dokumentujących realizacje powierzonych mu zadań oraz w celu realizacji obowiązku archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
 9. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobnych przez KOWR pozyskiwanych w procesie naboru na członków Rad Społecznych oraz w celach związanych z organizacją i obsługą Rady Społecznej znajdują się na stronie podmiotowej BIP KOWR w zakładce Konsultacje społeczne.

 


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych pozyskiwanych w procesie naboru na członków Rad Społecznych działających przy Oddziałach Terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa


Drukuj