Uczestnicy spotkania z NGO-sami

Spotkanie z NGO-sami w Starostwie Powiatowym

Na temat potrzeb i oczekiwań NGO w powiecie olkuskim rozmawiano wczoraj na Mickiewicza 2. 

Badania przeprowadzono w ramach współpracy Starostwa Powiatowego w Olkuszu i Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej MOWES. Na ankietę prowadzoną od marca do maja 2021 r. odpowiedziało 59 organizacji z powiatu olkuskiego, przy czym 6 odpowiedziało internetowo, zaś pozostałe w wywiadzie telefonicznym. Dodatkowo, przeprowadzono 6 indywidualnych wywiadów pogłębionych.

Przybyłe licznie na spotkanie stowarzyszania, fundacje, kluby, przedstawiciele KGW, OSP, jak również dyrektor PUP w Olkuszu oraz Z-ca Dyrektora PCPR w Olkuszu mieli okazję omówić ze Starostą Bogumiłem Sobczykiem możliwe formy współpracy, w spotkaniu wziął udział radny powiatu – Józef Stach.

Wśród zgłaszanych w toku dyskusji wniosków wyłoniono te najbardziej priorytetowe, to jest: zwiększenie dotacji oraz wypracowanie skutecznych ścieżek informowania i zachęcania do oferty Starostwa.
Zarząd Powiatu w tej kadencji, jako jeden z priorytetów traktuje współpracę z organizacjami pozarządowymi, czego dowodem jest:

  • uruchomienie pożyczek dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego na wkład własny lub realizację projektów refundowanych, finansowanych ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych
  • fundusz dla OSP
  • dotacje dla klubów sportowych
  • dofinansowania dla tzw. „małych grantów”.

Dziękujemy za tak liczne przybycie i nieoceniony głos w dyskusji. Jesteśmy przekonani, że współpraca naszej jednostki z III sektorem będzie się rozwijała przybierając różne formy i charakter: od kontaktów i działań nieformalnych po te, które są ściśle uregulowane ustawami, rozporządzeniami i aktami prawa lokalnego. 


Drukuj