Komisje Radnych

Komisje Rady Powiatu w Olkuszu:

Komisja ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Administracji

Zakres działań Komisji:

 • Sprawy samorządu powiatowego, ładu, bezpieczeństwa publicznego, zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom oraz przestrzeganie prawa.

 • Sprawy związane z wykonywaniem mandatu radnego w zakresie jego praw i obowiązków.

 • Opracowywanie i interpretacja Statutu Powiatu oraz regulaminów Rady Powiatu jak również proponowanie zmian w tych aktach.

 • Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w ww. zakresie.

 • Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje Rady Powiatu, w tym projektów uchwał Rady Powiatu.

 • Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu.

Skład Komisji

 • Tomasz Bargieł - Członek Komisji
 • Wanda Klimek - Członek i Przewodnicząca Komisji od 25.06.2019r.
 • Robert Kozłowski - Członek Komisji do 28.10.2019r., Wiceprzewodniczący Komisji od 28.10.2019r.
 • Michał Mrówka - Członek Komisji od 27.11.2019 r.
 • Grzegorz Nocoń - Wiceprzewodniczący Komisji do 28.10.2019r., Członek Komisji od 28.10.2019r.
 • Paweł Rykała - Przewodniczący Komisji do 12.06.2019r., Członek Komisji od 12.06.2019r.
 • Bogumił Sobczyk - Członek Komisji
 • Marta Dziura - Członek Komisji do 25.06.2019r.
 • Barbara Haberka - Członek Komisji do 25.06.2019r.
 • Paulina Polak - Członek Komisji (do 27.05.2020r.)

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu

Zakres działań Komisji:

 • Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu zajmuje się problemami:

  • strategii rozwoju Powiatu związanej z rozpowszechnianiem materiałów promocyjno – informacyjnych o Powiecie, współpracy z mediami,

  • koordynacji i współpracy zagranicznej,

  • powiatowych inwestycji i gospodarki nieruchomościami Powiatu,

  • ładu przestrzennego i architektury,

  • inicjatyw gospodarczych w tym wspierania rozwoju małej przedsiębiorczości w Powiecie, celem obniżenia wskaźnika bezrobocia,

  • analizy lokalnego rynku i opracowań zbiorczych dot. podmiotów gospodarczych,

  • koordynacji działań związanych ze współpracą gospodarczą,

  • rozwiązań układów komunikacyjnych.

 • Współpraca z Komisjami Rady Powiatu w zakresie materialnego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Powiatu.

 • Przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu z zakresu promocji i rozwoju Powiatu, w tym dotyczących materialnego rozwoju Powiatu, jego zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, gruntami rolnymi i leśnymi.

 • Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w pow. zakresie.

 • Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu z zakresu rozwoju i promocji Powiatu.

 • Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje Rady Powiatu.

Skład Komisji

 • Tomasz Bargieł -  Wiceprzewodniczący Komisji
 • Krzysztof Dąbrowski - Członek Komisji
 • Piotr Gamrot - Członek Komisji
 • Barbara Haberka - Przewodnicząca Komisji
 • Krystyna Kowalewska - Członek Komisji
 • Jan Orkisz - Członek Komisji
 • Barbara Rzońca - Członek Komisji
 • Rafał Solecki - Członek Komisji do 25.06.2019 r.
 • Michał Mrówka - Członek Komisji do 12.11.2019 r.
 • Paweł Piasny - Członek Komisji do 17.06.2019 r.

Komisja ds. Promocji i Ochrony Zdrowia

Zakres działań Komisji:

 • Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

 • Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą z ww. dziedziny.

 • Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje Rady dotyczących ochrony zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu, takich jak:

  • Sprawy związane z tworzeniem, przekształcaniem publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz nadzorowaniem ich działalności,

  • Sprawy udzielanych świadczeń zdrowotnych na obszarze działania Powiatu,

  • Opieki medycznej, socjalnej i prawnej chorego,

  • Promowania zdrowego trybu życia, zdrowego żywienia, wypoczynku itp.

  • Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu dotyczących promocji i ochrony zdrowia.

Skład Komisji

 • Tomasz Bargieł  - Członek Komisji do 25.06.2019r., Przewodniczący Komisji od 25.06.2019r.
 • Robert Herzyk - Wiceprzewodniczący Komisji do 30.10.2019r., Członek Komisji od 30.10.2019r.
 • Jan Orkisz - Członek Komisji do 30.10.2019r., Wiceprzewodniczący Komisji od 30.10.2019r.
 • Jacek Piotr Osuch - Członek Komisji
 • Zdzisława Szczygieł - Wiceprzewodnicząca Komisji do 25.06.2019r., Członek Komisji od 25.06.2019r.
 • Rafał Solecki - Członek Komisji do 25.06.2019r.

Komisja ds. Pomocy Społecznej

Zakres działań Komisji:

 • Sprawy opieki i pomocy społecznej, w tym: domów pomocy społecznej, ośrodków i placówek opiekuńczo – wychowawczych, powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, rodzin zastępczych.

 • Sprawy związane z aktywizacją lokalnego rynku pracy – przeciwdziałanie bezrobociu.

 • Inicjowanie działań zmierzających do realizacji celów zawartych w powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

 • Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami w zakresie pomocy rodzinie.

 • Przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu z zakresu pomocy społecznej.

 • Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu z zakresu pomocy społecznej.

 • Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje Rady Powiatu.

Skład Komisji

 • Robert Herzyk - Członek Komisji
 • Jacek Piotr Osuch - Członek Komisji
 • Paulina Polak - Członek Komisji
 • Barbara Rzońca - Członek Komisji
 • Bogumił Sobczyk - Członek Komisji
 • Rafał Solecki - Wiceprzewodniczący Komisji
 • Zdzisława Szczygieł - Przewodnicząca Komisji

Komisja Rewizyjna

Zakres działań Komisji:

Zakres działania Komisji określa Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 5 do Statutu Powiatu Olkuskiego.

Skład Komisji

 • Marta Dziura – Członek Komisji od 25.06.2019r.
 • Agnieszka Gołembiowska-Karoń – Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Barbara Haberka- Członek Komisji
 • Wanda Klimek - Członek Komisji
 • Michał Mrówka - Przewodniczący Komisji
 • Krystyna Kowalewska - Członek Komisji do 12.06.2019r.

Komisja Budżetowa

Zakres działań Komisji:

 • Opiniowanie projektu budżetu Powiatu na każdy rok budżetowy.

 • Opiniowanie projektów uchwał przedstawianych przez Zarząd Powiatu z uzasadnieniem za przyjęciem lub odrzuceniem projektów uchwał.

 • Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, dotyczących zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.

 • Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w zakresie wysokości diet i ryczałtów dla radnych oraz wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu.

 • Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwały budżetowej.

 • Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje Rady Powiatu.

Skład Komisji

 • Piotr Gamrot - Członek Komisji
 • Wanda Klimek - Członek Komisji
 • Krystyna Kowalewska - Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Grzegorz Nocoń - Przewodniczący Komisji
 • Barbara Rzońca - Członek Komisji
 • Józef Stach - Członek Komisji
 • Kamil Wołek - Członek Komisji
 • Paweł Piasny - Członek Komisji do 17.06.2019 r.

Komisja ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki

Zakres działań Komisji:

 • Sprawy organizacji szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych i publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, placówek oświatowo – wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, powiatowych bibliotek publicznych, upowszechniania i organizacji kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej i związków sportowych.

 • Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, z Wydziałem Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Kuratorium Oświaty i zgodnie z tym preferowanie kierunków kształcenia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych.

 • Inicjowanie prac inwestycyjnych i remontowych we wszystkich palcówkach oświatowych.

 • Analiza warunków pracy, wychowania i wypoczynku młodzieży oraz występowanie z odpowiednimi inicjatywami.

 • Inicjowanie przedsięwzięć dotyczących ochrony dóbr kultury.

 • Funkcjonowanie i rozwój placówek upowszechniania kultury oraz promocja wszystkich dziedzin kultury i rozrywki.

 • Opiniowanie przedsięwzięć kulturalnych na terenie działania Powiatu.

 • Popularyzacja sportu masowego i turystyki w Powiecie.

 • Przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu z zakresu ww. spraw.

 • Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.

 • Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu z zakresu edukacji, kultury i kultury fizycznej.

 • Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje Rady Powiatu.

Skład Komisji

 • Krzysztof Dąbrowski - Członek Komisji
 • Marta Dziura - Wiceprzewodnicząca Komisji do 25.06.2019r., Członek Komisji od 25.06.2019 r.
 • Piotr Gamrot - Członek Komisji
 • Robert Herzyk - Członek Komisji do 25.06.2019r., Wiceprzewodniczący Komisji od 25.06.2019 r.
 • Robert Kozłowski - Członek Komisji
 • Michał Mrówka - Członek Komisji
 • Paulina Polak - Członek Komisji
 • Bogumił Sobczyk - Członek Komisji
 • Rafał Solecki - Członek i Przewodniczący Komisji od 25.06.2019 r.
 • Kamil Wołek - Członek Komisji
 • Wanda Klimek - Członek i Przewodnicząca Komisji do 25.06.2019 r.

Komisja ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej

Zakres działań Komisji:

 • Sprawy związane z realizacją zadań wynikających z zakresu ochrony gruntów rolnych, prawa wodnego, geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego i gospodarki leśnej.

 • Opiniowanie programów gospodarczych, projektów uchwał w zakresie dot. ww. zadań.

 • Sprawy związane z restrukturyzacją rolnictwa, opiniowanie projektów inwestycyjnych i remontowych zlokalizowanych na terenach wiejskich.

 • Sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych, rekultywacji i prowadzenia polityki informacyjnej celem tworzenia warunków ochrony środowiska.

 • Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej.

 • Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą z ww. zakresu.

 • Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje Rady Powiatu.

 • Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu, dotyczących ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej.

Skład Komisji

 • Krzysztof Dąbrowski - Członek Komisji
 • Marta Dziura - Członek Komisji do 25.06.2019r., Przewodnicząca Komisji od 25.06.2019r.
 • Agnieszka Gołembiowska-Karoń - Przewodnicząca Komisji do 25.06.2019r., Członek Komisji od 25.06.2019r.
 • Paweł Rykała - Członek Komisji
 • Józef Stach - Członek Komisji
 • Zdzisława Szczygieł - Członek Komisji
 • Kamil Wołek - Wiceprzewodniczący Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania Komisji określa Regulamin Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowiący załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Olkuskiego.

Skład Komisji

 • Agnieszka Gołembiowska-Karoń - Członek Komisji
 • Barbara Haberka - Członek i Wiceprzewodnicząca Komisji  od 25.06.2019 r.
 • Grzegorz Nocoń - Członek Komisji
 • Józef Stach - Przewodniczący Komisji
 • Rafał Solecki - Członek Komisji od 25.06.2019 r.
 • Paulina Polak - Członek i Wiceprzewodnicząca Komisji do 12.06.2019 r.
 • Paweł Rykała - Członek Komisji do 12.06.2019 r.

Komisja Mieszkaniowa

Komisja Mieszkaniowa powołana jest do rozpatrywania wniosków o przyznanie lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.

Skład Komisji

 • Krzysztof Dąbrowski
 • Wanda Klimek
 • Paulina Polak

Komisja Statutowa

Do zadań doraźnej Komisji Statutowej należy opracowanie zmian do Statutu Powiatu Olkuskiego w oparciu o propozycje przedłożone do Przewodniczącego Rady Powiatu w Olkuszu przez Zarząd Powiatu w Olkuszu, Komisje Rady, radnych, a także w oparciu o władne analizy i ustalenia.

Skład Komisji

 • Tomasz Bargieł
 • Michał Mrówka
 • Grzegorz Nocoń
 • Paweł Piasny
 • Paulina Polak
 • Barbara Rzońca
 • Józef Stach
 • Kamil Wołek

Drukuj