Piątek, 12-04-2024
 • Flaga Unii Europejskiej
 • Flaga Polski

Kluby Radnych


Klub Radnych Odnowa

Przewodniczący:

Paweł Piasny

Członkowie:

 • Jan Orkisz
 • Agnieszka Gołembiowska-Karoń
 • Robert Kozłowski
 • Zdzisława Szczygieł
 • Barbara Rzońca - członek Klubu do 13.09.2021 r.

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Przewodniczący:

Bogumił Sobczyk - Przewodniczący
Michał Mrówka - Z-ca Przewodniczącego

Członkowie:

 •  Barbara Haberka
 • Krzysztof Dąbrowski
 • Piotr Gamrot
 • Wanda Klimek
 • Grzegorz Nocoń
 • Jacek Piotr Osuch
 • Paweł Rykała
 • Józef Stach

Klub Radnych Wspólnota Samorządowa

do 15 kwietnia 2021 r. - Klub Radnych "Wspólnota Samorządowa i Kukiz’15"

Przewodniczący:

Krystyna Kowalewska - Przewodnicząca 
Rafał Solecki - Z-ca Przewodniczącej

Członkowie:

 • Marta Dziura
 • Paulina Polak
 • Kamil Wołek

 

Rada powiatu


Informacje

Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest rada powiatu. Jest to organ wybierany w wyborach powszechnych na kadencję trwającą 5 lat, licząc od dnia wyborów. Liczba radnych ustalana jest według liczby mieszkańców powiatu. Skład Rady Powiatu w Olkuszu liczy 23 Radnych. Rada powiatu działa poprzez uchwały w sesyjnym trybie pracy. Rada Powiatu w Olkuszu powołała 10 Komisji Radnych: 2 Komisje ustawowe, 7 Komisji stałych i 1 Komisję doraźną. W skład Rady wchodzą również 3 Kluby Radnych.


Kompetencje Rady Powiatu

 1. Kompetencje prawodawcze – stanowienie statutu powiatu i innych aktów prawa miejscowego
 2. Kompetencje osobowe - wybór i odwołanie Zarządu Powiatu, ustalanie wynagrodzenia przewodniczącego Zarządu Powiatu, powoływanie i odwoływanie Skarbnika Powiatu
 3. Inne kompetencje w stosunku do zarządu-stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu, rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Powiatu
 4. Kompetencje finansowo-majątkowe - uchwalanie budżetu powiatu, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu, podejmowanie uchwał w zakresie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium, podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu wymienionych w art.12 pkt 8 ustawy o samorządzie powiatowym, określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania
 5. Kompetencje w zakresie przyjęcia zadań administracji rządowej i powierzania zadań publicznych
 6. Kompetencje planistyczne - uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego i powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, przyjmowanie programów rozwoju
 7. Inne kompetencje - podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych, herbu i flagi powiatu, zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów i w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciw powodziowego powiatu

Na czele Rady Powiatu stoi jej przewodniczący, wybierany przez Radę bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. W tym samym trybie rada powiatu wybiera jednego lub dwóch wiceprzewodniczących. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady następuje bezwzględną większością głosów na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu rady powiatu.


Biuro Rady Powiatu w Olkuszu

Adres

Olkusz (32-300), ul. Mickiewicza 2, I piętro, pokój 201

tel.: +48 32 643 12 21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik

Renata Wiśniewska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy

Agnieszka Oleksiak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres obowiązków Biura Rady

 • gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla prac Rady i komisji Rady,
 • protokołowanie obrad Rady i komisji Rady,
 • obsługa kancelaryjno - biurową Rady i komisji Rady,
 • prowadzenie rejestrów uchwał Rady, w tym aktów prawa miejscowego, wniosków i opinii komisji Rady, wniosków, interpelacji i zapytań radnych,
 • przekazywanie podjętych uchwał Rady do Wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej, publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz do umieszczania na stronach BIP i Starostwa,
 • udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
 • prowadzenie rejestru skarg wpływających do Rady.

 

Skład Rady Powiatu

 • Bargieł Tomasz
 • Dąbrowski Krzysztof
 • Dziura Marta
 • Gamrot Piotr
 • Gołembiowska-Karoń Agnieszka
 • Haberka Barbara
 • Herzyk Robert
 • Klimek Wanda
 • Kowalewska Krystyna
 • Kozłowski Robert
 • Mrówka Michał
 • Nocoń Grzegorz
 • Orkisz Jan
 • Osuch Jacek Piotr - Przewodniczący Rady Powiatu
 • Piasny Paweł
 • Polak Paulina
 • Rykała Paweł - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 • Rzońca Barbara
 • Sobczyk Bogumił
 • Solecki Rafał
 • Stach Józef
 • Szczygieł Zdzisława
 • Wołek Kamil - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

 

Podkategorie

Menu

Wróć do początku strony