Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w trybie małego grantu

Zlecenie zadań publicznych w trybie określonym w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małe granty, zadania w trybie uproszczonym)

Tryb pozakonkursowy tzw. „małe granty”

 1. Wynika z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Umożliwia ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 3. W ramach tzw. „małych grantów” o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3.
 4. Nabór ofert odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok).
 5. Oferty należy składać na formularzu zgodnie ze wzorem rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055). 

 


Warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dotację w ramach trybu tzw. „małych grantów”

 • Zlecanie zadań odbywać się będzie w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego w odniesieniu do planu finansowego na dany rok budżetowy.
 • Dofinansowanie zadania, o które ubiega się organizacja pozarządowa, nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł.
 • Czas trwania realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni.
 • Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł w danym roku kalendarzowym.
 • Realizowane zadanie powinno mieć charakter ogólnopowiatowy, być skierowane do mieszkańców powiatu olkuskiego i odbywać się na jego terenie oraz zawierać się w jednym z poniższych zakresów:
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 


Tryb postępowania

 1. Zaleca się złożenie oferty minimum 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania.
 2. Ofertę po podpisaniu przez osoby upoważnione należy dostarczyć do Biura Zarządu Powiatu w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, pok. 205 lub przesłać na adres korespondencyjny Zarządu Powiatu w Olkuszu: Zarząd Powiatu w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz.
 3. Do oferty należy załączyć kopię wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji, stanowiącego o podstawie działalności Oferenta, potwierdzającego status prawny i umocowanie osób go reprezentujących, zgodnego z aktualnym stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty. W przypadku, gdy wyciąg z rejestru lub ewidencji nie zawiera powyższych informacji, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowne pełnomocnictwo. Każda strona kopii dokumentów powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i opatrzona datą.
 4. Ofertę na okres 7 dni zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej,​ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olkuszu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu.
 5. Każdy, w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty, które są rozpatrywane przez Zarząd Powiatu w Olkuszu. 
 6. Po podjęciu przez Zarząd Powiatu w Olkuszu uchwały w sprawie przyznania dotacji, podpisywana jest umowa o powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego.
 1. W terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania organizacja pozarządowa składa sprawozdanie na formularzu zgodnie ze wzorem rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055). 
 1. Sprawozdanie po podpisaniu przez osoby upoważnione należy dostarczyć do Biura Zarządu Powiatu w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, pok. 205 lub przesłać na adres korespondencyjny Zarządu Powiatu w Olkuszu: Zarząd Powiatu w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz.
 2. Do sprawozdania należy dołączyć wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania zadania publicznego.

 


Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)
 2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).
 3. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

 


Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119), przekazujemy Państwu treść obowiązku informacyjnego:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") Starostwo Powiatowe w Olkuszu, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, NIP: 637-202-46-78, tel.: 32 643 04 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.sp.olkusz.pl
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora.
 3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowyc oraz art. 6 ust. 1 litera c) RODO, czyli w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów regulujących zasady reprezentacji (w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
 4. Celem przetwarzania danych jest objęcie imprezy Patronatem Starosty Olkuskiego. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości objęcia patronatem.
 5. Dane będą przetwarzane przez czas realizacji wydarzenia oraz po jego zakończeniu w związku z jego promocją, po tym okresie zostaną zarchiwizowane przez 5 lat.
 6. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisów/mediów społecznościowych.
 7. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratoremdanych w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
 8. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem.
 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

 

 

 


Drukuj