Wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego kraju

Kogo dotyczy

Osób zmarłych poza granicami RP, a miejscem pochówku ma być teren powiatu olkuskiego

 


Kto może złożyć wniosek

Osoby uprawnione z mocy ustawy to najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

 • pozostały małżonek(ka);
 • krewni zstępni;
 • krewni wstępni;
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia

jak również inne osoby, które dobrowolnie zobowiążą się do pochówku.

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, może wystąpić osoba uprawniona do pochowania osoby zmarłej zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych lub osoba przez nią upoważniona (np. pracownik zakładu pogrzebowego).

 


Co musisz przygotować

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy
 2. Odpis aktu zgonu lub ewentualnie innego dokumentu stwierdzającego zgon wraz z tłumaczeniem dokumentu na język polski, uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego
 3. Dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wraz z tłumaczeniem dokumentu na język polski, uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego
 4. Zaświadczenie o miejscu przechowywania zwłok/ szczątków ludzkich do dnia pochówku
 5. Oświadczenie osoby uprawnionej do pochówku

WAŻNE! W przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, do wniosku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale oraz dowód opłaty za upoważnienie.

 


Co musisz zrobić

Składam wniosek osobiście

 1. Wypełnij wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy.
 2. Dołącz do wniosku odpis aktu zgonu lub ewentualnie innego dokumentu stwierdzającego zgon wraz z tłumaczeniem przysięgłym, dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wraz z tłumaczeniem przysięgłym, zaświadczenie o miejscu przechowywania zwłok do dnia pochówku, oświadczenie osoby uprawnionej do pochówku.
 3. Złóż wniosek do Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu.
 4. Czekaj na decyzję.

 

Składam wniosek przez osobę upoważnioną/ zakład pogrzebowy

 1. Skontaktuj się z zakładem pogrzebowym lub osobą, które upoważniasz do złożenia wniosku
 2. Przekaż odpis aktu zgonu lub ewentualnie innego dokumentu stwierdzającego zgon wraz z tłumaczeniem przysięgłym, dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wraz z tłumaczeniem przysięgłym oraz pełnomocnictwo do złożenia w Twoim imieniu wniosku.
 3. Osoba upoważniona/ zakład pogrzebowy składa w Twoim imieniu wniosek z wymaganymi dokumentami
 4. Czekaj na decyzję.

Gdzie składasz wniosek

Szczegóły znajdziesz w artykule Metody dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Olkuszu

 


Ile zapłacisz

Wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa jest bezpłatne.

W przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, trzeba uiścić opłatę  skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł.

 


Jak możesz zapłacić

 • przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr konta : 32 1240 2294 1111 0010 2264 9530
 • w kasie urzędu

 


Ile będziesz czekać

Decyzja zezwalająca na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy jest wydawana niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. W przypadku zgonu na skutek
choroby zakaźnej, nie wydaje się pozwolenia przed upływem dwóch lat od
dnia zgonu.

Decyzję dostaniesz:

pocztą tradycyjną na adres wskazany we wniosku.

Osobiście w Starostwie Powiatowym w Olkuszu.

 


Jak możesz się odwołać

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Olkuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 


Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. - o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1947)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich  z dnia 27 grudnia 2007 r ( Dz.U 2007 Nr 249, poz.1866).
 3. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r ( Dz.U. z 2021 r  poz.735)
 4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. poz. 1783, z późn. zm.)

 


Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119), przekazujemy Państwu treść obowiązku informacyjnego:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") Starostwo Powiatowe w Olkuszu, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, NIP: 637-202-46-78, tel.: 32 643 04 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.sp.olkusz.pl
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora.
 3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowyc oraz art. 6 ust. 1 litera c) RODO, czyli w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów regulujących zasady reprezentacji (w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
 4. Celem przetwarzania danych jest objęcie imprezy Patronatem Starosty Olkuskiego. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości objęcia patronatem.
 5. Dane będą przetwarzane przez czas realizacji wydarzenia oraz po jego zakończeniu w związku z jego promocją, po tym okresie zostaną zarchiwizowane przez 5 lat.
 6. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisów/mediów społecznościowych.
 7. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratoremdanych w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
 8. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem.
 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

 

 

 


Drukuj